עברית  |  english  |  

דף הבית >> הסכמות הרבנים
 

הסכמת הגאון רבי משה הלברשטם זצוללה"ה
חבר הבדץ העדה החרדית ירושלים

הנני בזה בשבח פעולתן של מעכ"ת מזכה הרבים מוה"ר דב מילר שליט"א, המתעסק להו"ל קלטות של שקלא וטריא של הגמרא, אשר יהא לתועלת לחזרה כמ"ש ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפה. ובפרט להולכי דרכים שמועיל הרבה לעסוק בתורה בלכתך בדרך וכו'.

יתן השי"ת ותעשינה ידיו תושיה ויהי חלקו עם מצדיקי הרבים. ובזכות תורה"ק נזכה במהרה לגאולת עולם כדברי התנא דבי אליהו (זוטא פי"ד) שישראל נגאלים מתוך עשרה בני אדם שיהיה כל אחד מהם קורא ושונה וקולו נשמע, עיי"ש.

ובן יהי רצון במהרה בימינו מתוך חסדים ורחמים אכי"ר.

 כו"ח לכבוד התורה

מקום החתימה.

 

המלצת הגאון רבי טוביה וייס שליט"א
רב ואב בתי הדין לכל מקהלות האשכנזים ירושלים תובב"א

בס"ד עש"ק כי תשא תשס"ה

ראיתי מכתב המלצה של הבד"ץ שליט"א לחזק פעולתם של מכון הדרן המעודדים מאוד את לימוד הש"ס בקרב אחינו בני ישראל בדרכים שונים ומועילים הן בהוצאת ספרים המסבירים בשפה קלה את דברי רבותינו הקדושים והן בשאר דרכים שונים ופעולתם ברוכה בהצלחה למען הפצת התורה הריני מצטרף להמלצת בד"ץ.

יבואו נא נדיבי לב ומוקירי תורה ויחזיקו בעץ החיים למען הרבצת התורה בקרב עם רב כ"י .

וזכות הפחזקת והפצת התורה יעמוד לכל העוזרים והמחזיקים, ובודאי לאברכים העוסקים במסירות גדולה לפעול גדולות ונצורות למען הפצת התורה.

ונזכה לכתיבה וחתימה טובה שנת חים ושלום בפרט ובכלל ולישועת ה' במהרה דידן.

מקום החתימה

 

הסכמת הגאון רבי יהושע השיל אייכנשטיין שליט"א
ראש ישיבת "יד אהרן"

כ"ח מרחשון תשס"ה

המלצה

בא לפני הרב דב מילר הי"ו עם רעיון איך לחזק את הלימוד של דף היומי. עיקר הקושי בלימוד הדף היומי, הוא לזכור את הגמרות שלומדים כ"כ מהר. עיקר הכח לזכור הוא שהדברים יהיו מסודרים בראש.

ועיין בדברים פרק ד' פסוק ד' דכתיב "ושמרתם", ומביא רש"י היינו משנה. וייעויין שם בגור אריה שמשנה זה שמירה משום שזה שמור במוחו. לפי שמשנה זו צורת כל מצוה ומצוה, אבל התלמוד שהוא קושיות ופירוק אין שייך בו שמירה. ואם כן הכח לזכור הוא שתהיה משנתו סדורה לפניו. ויעויין באור ישראל אגרת י"ח, שהיום גם הגמרא זה כמו משנה או כמו מקרא.

הרעיון, הוא לתמצת את השקלא וטריא של הגמרא ולהקליט אותו. יש בזה שתי מעלות, הראשון שזה יהיה מסודר. ושנית, שאפשר לחזור כמה פעמים בזמן קצר ואפילו בזמני נסיעה.

ויש צוות של תלמידי חכמים שעובדים על זה, ויש לתת להם תמיכה שייפשר להם להוציא את הרעיון מהכח אל הפועל.

ואני תפילה שנזכה שמשנתנו תהיה מסודרת ונזכה לדעת את התורה לרוחבה ולעומקה.

המצפה להרמת קרנם של עמלי תורה

מקום החתימה

 

הסכמת הגאון רבי אלחנן הלפרין שליט"א
אב"ד לונדון ורב קהילת גולדנס גרין

 

בהיותי כאן בבית בני הרב הנ"ל שליט"א, הגיע לפני שארינו הרב דוב מילר שליט"א עם תוכנית טובה ומועילה לזכרון הלומדים דבר נאה ומתקבל בכותלי בית המדרש ובין חכמים ונבונים במעלות התורה

הבטחתי לו לעזור להצלחת הפעולה הנשגבה וה' יצליח דרכינו

בטו"ב כסליו התשס"ה

מקום החתימה

 

הסכמת הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
רב שכונת רמת אלחנן בני ברק

גם אני מכיר ומוקיר מאוד את הרב המצויין דב מילר שליט"א וממליץ מאוד על מפעלו.

מקום החתימה

הסכמת הרה"ג רבי יצחק אריה ליבוש הלפרין שליט"א
רב ור"מ שכונת רמות ג' עירה"ק ירושלים תובב"א

בס"ד ר"ח כסלו תשס"ה לפ"ק

המלצה

הרב מוה"ר דוב מילר שליט"א מחשובי לומדי בית מדרשינו ישיבת מהר"ש ענגיל זה כשבע שנים במסגרת מפעל הש"ס, וזכה ללמוד רוב הש"ס וקרוב לגמור כל הש"ס כולו. ובדרך לימודו בעמלה של תורה לזכור את לימודה ולסכם כל הסוגיות בצורה מסודרת כי זהו עיקר חשיבות לימוד התורה ושכרה כמובא במסכת ברכות (דף ו'). ובדעתו להדר כל הנ"ל בהקלטה שיהיה דבר השווה לכל נפש ויביא לריבוי לימוד התורה והצלחה בזכירת כל הש"ס כולו. ויהיה זיכוי הרבים גדול ובדעתו לאגן קבוצה של תלמידי חכמים לומדי הש"ס להוציא הרעיון אל הפועל והשי"ת יצליח דרכנו וימצא את האנשים הנכונים שיבינו חשיבות הדבר ויתמכו במפעל חשוב הנ"ל להגדיל תורה והאדירה. ובזכות לימוד התורה נזכה לגאולה וישועה אכי"ר.

וע"ז באתי על התחום תאריך הנ"ל ראש חודש כסליו החודש של נר מצוה ותורה אור

מקום החתימה

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים