עברית  |  english  |  

דף הבית >> יומי

לימוד יומי עם יומימייל

 נדרים י'
הלימוד היומי לע"נ הר"ר דוד מרדכי ב"ר נפתלי ישראל ז"ל 

להלן מהמובא בדף היומי
נדרים דף י':

מילואים - נזר נזירות

בהלכה - דיון הלכתי בנוגע לגידול שיער ארוך

בקישורי הדף - היחס לנדרים בתלמוד הירושלמי לעומת התלמוד הבבלי.

דרכי ההתמודדות עם 'יצרים'
לכאורה, כאשר מתארת התורה את הנזיר, היא מתארת אדם קדוש: כל ימי נזרו קדש לה.
גם שמעון הצדיק, מספר במסכת נדרים על קרבן חטאת הנזיר היחיד שאכל אי פעם, קרבנו של צעיר יפה תואר בעל שיער נאה שהיה רועה שהולך למלאת מים מן הנהר, וכל פעם היה רואה את בבואתו היפה במים. ופעם אחת החל היצר להתעורר בו, וכדי להתגבר על יצרו נדר על עצמו נזירות, כך שיגלח את שערו. שמעון הצדיקמספר כיצד נשקו על ראשו ואמר לו: בני, כמובך ירבו נוזרי נזירות בישראל. (מסכת נדרים, ט’ עמוד ב).
ולמרות זאת, רואים שהנזיר צריך להביא קרבןחטאתבתוך ימי נזירותו. איזה מן חטא כבר עשה, אם למעשה הוא הינו קדוש שמתנזר מהנאות העולם?
אלא שהפרישות עצמה הינה חטא. ישנו חטא בהתרחקות גדולה מדי מהנאותהעולם, והחכמים לאורך הדורות שללו בתכלית את הסגפנות המוגזמת כדרך שמובילהלקדושה (שלא כמו דתות אחרות). כמו שאמר אחד מתלמידי האר”י הקדוש: “איןהקב”ה רוצה שיענה האדם את גופו. שלא ציונו בכל התורה אלא יום אחד, שהואיום כיפור, שנענה את גופנו לטובתנו לכפר על נפשותינו, וציווה, שנאכל ונשתהקודם לו”.
גם שמעון הצדיק בעצמו אומר שהנזיר הינו בעצם חוטא
היהדות אומרת “כן” לחייים כמות שהם.
נזיר הינו חוטא וקדוש כאחת. דמות האדם הרצוי על פי התורה הוא זה שחי ונהנהמחייו על פי הגבולות שההלכה היהודית תחמה. גבולות שמאפשרים לו לחיות חייםמלאים בלי להגרר אחרי תאוות הלב, בלי להתמכר ליצר. אדם אשר הכרתו ורוחושולטים על רצונות גופו.
הנזיר מהסיפור שקיבל על עצמו נזירות, עשה זאת כי הרגיש את יצרו מתגברעליו, ובעזרת ההינזרות החזיר לעצמו את האיזון, ומנע מהיצר שגילה שקייםמתחת לפני השטח, שלא יפרוץ החוצה. אבל חייב הוא לזכור מה גרם לו לצורךלנזירות, העובדה שהחטא בער בתוכו והיה עליו לכבות אותו בעזרת אותה נזירות.
אדם שיודע שיש בו חולשה מסוימת לחטא מסוים, צריך להמנע אפילו מפעולה קטנה שיכולה לגרור אותו אל החטא. הנטיה לתאווה היא חטא, הכוח להתמודד עימה זו הקדושה. הנזיר מביא מתוכו את כוח הזה, כדי לאזן את נפשו. הוא חוטא וקדוש בעת ובעונה אחת.
ולכן גם כתוב בסוף “ואחר ישתה הנזיר יין”.
אם כבר חלפו ימי הנזירות, למה הוא נקרא “נזיר”?
אלא שימי הנזירות השיבו לו את איזונו הנפשי. מעכשיו הוא שולט בכוחותיו, גםאם ישתה יין בצורה קצובה ורגילה, הוא נקרא “נזיר”, מלשון “נזר”. הוא כמומלך שמולך על עצמו, וכוס החיים הטובים בידיו.
לייבסיטי - בניית אתרים